• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • cyan color
  • red color
CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP

sam-9

chuyển đổi doanh nghiệp là hình thức cơ cấu lại doanh nghiệp cho phù hợp với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được chuyển đổi chấm dứt tồn tại, doanh nghiệp chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, Hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi.

Read more...
 

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH HAI THANH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty TNHH một thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty cổ phần là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại công ty thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty...

CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Doanh nghiệp tư nhân là một doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY TNHH MỘT THANH VIÊN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN

Chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên thành Công ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

Chuyển đổi Công ty cổ phần thành Công ty TNHH một thành viên là hình thức tái cơ cấu lại doanh nghiệp thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công...

CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THÀNH CỔ PHẦN

Chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên thành Công ty cổ phần là hình thức tái cơ cấu lại công ty thông qua hoạt động chuyển đổi loại hình hoạt động công ty...